ដំណើរកំសាន្តរោងចក្រ

f8fe4ab10a39b3d08c3632f28acface

f8fe4ab10a39b3d08c3632f28acface

ផ្សិតដែលបានបញ្ចប់

f8fe4ab10a39b3d08c3632f28acface

f8fe4ab10a39b3d08c3632f28acface

f8fe4ab10a39b3d08c3632f28acface

ឃ្លាំងរួមបញ្ចូលផ្នែក

f8fe4ab10a39b3d08c3632f28acface

f8fe4ab10a39b3d08c3632f28acface

f8fe4ab10a39b3d08c3632f28acface

កំដៅទម្រង់

f8fe4ab10a39b3d08c3632f28acface